28.06.2023

Promocja „Zabezpiecz swój biznes prawnie”

REGULAMIN PROMOCJI 

„ZABEZPIECZ SWÓJ BIZNES PRAWNIE”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Organizatorem Promocji jest Katarzyna Rudlicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Rudlicka z zakładem głównym i adresem korespondencyjnym: ul. Szpitalna 107, 32-500 Chrzanów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od 2020-07-07, NIP 9542816412, REGON 386428701, adres e-mail biuro@katarzynarudlicka.com, telefon kontaktowy: 881212192 (dalej jako „Organizator”).
 2. Promocja prowadzona jest w formie przyrzeczenia publicznego nagrody promocyjnej w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu Cywilnego (dalej jako „Promocja”). 
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Promocji prowadzonej pod nazwą „Zabezpiecz swój biznes prawnie” organizowanym za pośrednictwem platformy społecznościowej Instagram oraz Facebook (dalej jako „Serwis”), sposób informowania o Promocji i jej warunkach, czas trwania Promocji, zasady przyznania rabatu, a także sposób składania reklamacji związanych z Promocją (dalej jako „Regulamin”).
 4. Wszelkie publikowane przez Organizatora materiały dotyczące Regulaminu, niezależnie od formy i miejsca publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny. Wyłącznie wiążący jest Regulamin. 
 5. Promocja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie, jak również w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 6. Celem Promocji jest skorzystanie przez Uczestników z Promocji oraz rozpowszechnianie usług i produktów prawnych, a także innych usług oraz produktów znajdujących się w ofercie Organizatora.

§ 2 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI.

 1. Liczba Uczestników jest nieograniczona, co oznacza, że każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w Promocji, może skorzystać z Promocji. 
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny i nieodpłatny.
 3. W Promocji może brać wyłącznie osoba fizyczna, która:
  • zapoznała się z Regulaminem;
  • ukończyła 18 rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiada aktywny adres poczty elektronicznej;
  • zakupi produkty lub usługi prawne na stronie internetowej Organizatora;
  • zwalnia Serwis z jakiejkolwiek odpowiedzialności (dalej jako „Uczestnik”).
 4. Warunkiem udziału w Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 
 5. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
 6. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu. 
 7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia.
 8. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Promocji. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji lub odmowy przyznania kodu rabatowego, jeżeli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Promocji określonych w Regulaminie, w tym w szczególności Uczestnik nie działa we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie.
 9. Uczestnik może wziąć udział w Promocji nieograniczoną ilość razy od dnia 28.06.2023 do dnia 02.07.2023r.

§ 3 ZASADY PROMOCJI.

 1. W Serwisie zostanie zamieszczony zostanie post lub stories, w których dostępne będą informacje dotyczące Promocji, w tym w szczególności informacje o zasadach wzięcia udziału w Promocji oraz rabatach Promocji. 
 2. Uczestnik może uczestniczyć w Promocji w związku z zakupieniem produktów lub usług z rabatem.
 3. W ramach Promocji Uczestnik może kupić produkty i usługi prawne z 10% rabatem na stronie www.katarzynarudlicka.com
 4. Kod rabatowy zostanie automatycznie aktywowany na stronie Organizatora.
 5. Kod rabatowy będzie ważny do 02.07.2023r. do godz. 00:00. 
 6. Kod rabatowy nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie lub nagrodę rzeczową. 
 7. Skorzystanie z rabatu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, polega na możliwości zakupu przez Uczestnika produktów lub usług prawnych dostępnych na www.katarzynarudlicka.com po niższej cenie poprzez dodanie do koszyka produktów lub usług objętych Promocją.
 8. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Promocji poprzez niewykupienie produktów lub usług uwzględnionych w Promocji.
 9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe skorzystanie z Promocji, w tym za dokonanie przez Uczestnika zakupu bez rabatu.

§4 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁAŚCICIELA PLATFORMY

 1. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest w żaden sposób organizowana, sponsorowana, przeprowadzana, wspierana, administrowana ani też popierana przez serwis Instagram oraz Facebook ani z nim związana.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Instagram/Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Promocji. 
 3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Promocji jest Organizator. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zwolnienie Serwisu – Facebook oaz Instagram – z jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaną Promocją. Wszelkie roszczenia związane z Promocją należy kierować wyłącznie do Organizatora. 

§ 5 REKLAMACJE

 1. Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli według niego Promocja realizowana jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: ul. Szpitalna 107, 32-500 Chrzanów lub drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@katarzynarudlicka.com
 3. W przypadku reklamacji wniesionej przez Uczestnika będącego konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego, Organizator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni. 
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail zgłaszającego, a w razie jego braku – w formie pisemnej na adres podany przez zgłaszającego.

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Promocji jest Organizator. 
 2. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych Uczestników stosuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych właściwych przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników określa „Klauzula informacyjna dla Uczestników Promocji „Zabezpiecz swój biznes prawnie” stanowiąca Załącznik nr do 1 niniejszego Regulaminu.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.katarzynarudlicka.com
 2. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, lub przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mają na celu naruszania i nie wpływają na prawa Uczestników nabyte przed wprowadzeniem zmian. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po pięciu dniach od dnia ich ogłoszenia.
 5. Uczestnik będący konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), jak również może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Wszelkie spory między Organizatorem a Uczestnikami rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie sąd właściwy według siedziby Organizatora, a w przypadku Uczestników będących konsumentami lub przedsiębiorcami, o którym, mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego – sąd właściwy według zasad ogólnych.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu Katarzyny Rudlickiej („Regulamin Platformy”), Polityki prywatności Katarzyny Rudlickiej oraz właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 28.06.23r.

Klauzula informacyjna dla Uczestników Promocji „Zabezpiecz swój biznes prawnie”

 1. Katarzyna Rudlicka z zakładem głównym i adresem korespondencyjnym: ul. Szpitalna 107, 32-500 Chrzanów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od 2020-07-07, NIP 9542816412, REGON 386428701, adres e-mail biuro@katarzynarudlicka.com, telefon kontaktowy: 881212192zwana dalej Administratorem, jest administratorem danych osobowych swoich klientów będących uczestnikami promocji „Zabezpiecz swój biznes prawnie” (zwanej dalej Promocją), zwanych dalej Uczestnikami.
 2. Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne, w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych oraz procedury, a także przeszkolił swoich pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków przetwarzają dane osobowe Uczestników, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych mając na względzie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą, oraz inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych. 
 3. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są Uczestnicy, tj. osoby, których dane dotyczą. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to imiona i nazwiska oraz adresy e-mail Uczestników, którzy byli wcześniej klientami Administratora.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji Promocji organizowanej przez Administratora oraz w celu wzięcia w niej udziału przez Uczestnika. 
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.: prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest marketing bezpośredni usług/produktów znajdujących się w ofercie Administratora, jak również możliwość dokonania zakupu takich usług/produktów przez Uczestnika w niższej cenie; prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, co dotyczy w szczególności ewentualnych roszczeń Uczestnika związanych z realizacją i przebiegiem Promocji, lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.: prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest marketing bezpośredni usług/produktów znajdujących się w ofercie Administratora, jak również możliwość dokonania zakupu takich usług/produktów przez Uczestnika w niższej cenie; prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, co dotyczy w szczególności ewentualnych roszczeń Uczestnika związanych z realizacją i przebiegiem Promocji, lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności obowiązków wynikających z przepisów dotyczących kwestii rachunkowych, podatkowych oraz archiwalnych.
 6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 4 powyżej, a zatem stanowi warunek realizacji oraz uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Administratora, dlatego niepodanie tych danych skutkuje niemożnością takiego uczestnictwa. 
 7. Zgodnie z zasadą minimalizacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. c RODO, Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 4 powyżej.
 8. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Uczestnika. Dane osobowe bez zgody Uczestnika mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne umocowanie w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności organom administracji, organom podatkowym, organom ścigania i innym uprawnionym podmiotom.
 9. Dane osobowe Uczestników mogą być przez Administratora powierzane do przetwarzania: firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator; firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator; firmom świadczącym na rzecz Administratora inne usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności Administratora, w tym w szczególności w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji zwanym dalej łącznie Podmiotami przetwarzającymi. W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotami przetwarzającymi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Podmioty przetwarzające przetwarzają powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowach powierzenia.
 10. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby takie przekazywanie miało miejsce, wówczas Uczestnicy zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 11. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych w pkt 4 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, w przypadku, gdy taki obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa (np. w zakresie przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej) lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt 5 lit. a tiret drugie (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).
 12. Uczestnik ma prawo do: bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 12 RODO; dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO; poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO; usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) zgodnie z art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO; przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO; wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO; niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, zgodnie z art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO, z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 13. Poza uprawnieniami, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, tel. +48 606 950 000), o którym mowa w art. 77 RODO, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 14. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
 15. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz z realizacją uprawnień, o których mowa w pkt 12 powyżej, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: biuro@katarzynarudlicka.com lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Szpitalna 107, 32-500 Chrzanów.
 16. Zgłoszenie powinno zawierać: dane osoby lub osób, których ono dotyczy, zdarzenie będące powodem Zgłoszenia, a także – w miarę możliwości – treść żądania, podstawę prawną żądania oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 17. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia przypadków określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są – jeżeli ma to zastosowanie – osoby, których dane dotyczą (tj. Uczestnicy), oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 18. Niniejsza klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji.