Regulamin

§ 1 Definicje

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.katarzynarudlicka.com (dalej: Strona ), a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 2. Korzystając z oferty akceptujesz:
  1. zasady regulaminu, którego aktualna wersja została umieszczona na profilu Facebook, Instagram i stronie internetowej Sprzedawcy, a nadto w siedzibie Sprzedawcy pod adresem (ul. Gen.W.Sikorskiego 45/121, 40-282 Katowice).
  2. politykę prywatności, która zawiera informacje na temat prywatności Kupującego oraz plików cookies wykorzystywanych przez profile stworzone w mediach społecznościowych oraz Stronę, którą znajdziesz na profilach Facebooku oraz Instagramie, w wersji papierowej w siedzibie firmy, a także na Stronie internetowej Sprzedawcy.
  3. informacje związane z ochroną danych osobowych i związanych z tym praw Kupującego, a która to dostępna jest na profilach Facebooku oraz Instagramie, w wersji papierowej w siedzibie firmy, a także na Stronie internetowej Sprzedawcy
 3. Właścicielem strony www.katarzynarudlicka.com jest: Katarzyna Rudlicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Katarzyna Rudlicka”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Sikorskiego 45/121, 40-282 Katowice, NIP: 95 428 164 12, REGON386428701, adres e-mail biuro@katarzynarudlicka.com (dalej: Sprzedawca).
 4. Kupującym w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z usług oferowanych przez Sprzedawcę w ramach działalności Sprzedawcy i która zawarła w związku z tym odpowiednią umowę.
 5. Konsumentem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna, dokonująca zakupu i korzystająca z usług oferowanych przez Sprzedawcę, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego).
 6. Przedsiębiorcą w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 7. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta – jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 3855, 5564-5565, art. 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Formularz Rejestracji – dostępny na Stronie formularz umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz Zamówienia – dostępny na Stronie formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację po założeniu Konta, jak również bez konieczności jego zakładania.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 11. Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Kupującego Formularza Rejestracji i które to oznaczone jest indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Kupującemu.
 12. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość za pośrednictwem Strony, w języku polskim lub angielskim, dotycząca zakupu Produktów
 13. Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Produktów Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego Produktów.
 14. Produkt – dostępne na Stronie usługi i produkty, w tym produkty cyfrowe będące przedmiotem Umowy, jak również szkolenia online, do których można wykupić dostęp.
 15. Dowód Zakupu – faktura VAT (w tym faktura elektroniczna) wystawiana przez Sprzedawcę i potwierdzająca zawarcie Umowy Sprzedaży.
 16. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub inna korzyść przewidziana dla Kupującego w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub założeniem Konta.
 17. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Kupującego, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Kupującego na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu (SMS) najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych ze Stroną.
 18. Materiały – zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245), zamieszczone na Stronie i będące własnością Sprzedawcy lub użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów.
 19. Polityka prywatności – dokument dostępny na Stronie, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Strony, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych.
 20. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).
 21. Obserwujący – osoba posiadająca konto w social media tj. Instagram, Facebooku itd., która obserwuje profile Sprzedawcy w ww. mediach społecznościowych.
 22. Operator Płatności – Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.
 23. Instagram – profil Sprzedawcy w social media pod nazwą @katarzyna_rudlicka
 24. Facebook – profil Sprzedawcy w social media pod nazwą @katarzyna_rudlicka

§2 Postanowienia wstępne

 1. Udostępnienie Kupującemu oferty Sprzedawcy za pośrednictwem Strony oraz kanałów social media jest bezpłatne. Przeglądanie oferty Sprzedawcy nie podlega opłacie. Koszty ponoszone przez Kupującego są związane z nabywaniem Produktów i prawem do korzystania z nich na użytek własny. Koszty te nie są uzależnione od tego na ilu urządzeniach Kupujący przegląda ofertę, a Kupujący ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdego zakupionego Produktu. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Kupującego jest cały świat. Sprzedawca oferuje możliwość sprzedaży swoich Usług dla Kupujących posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Niniejszy Regulamin dotyczy Umów oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na Stronie polegają na umożliwieniu Kupującemu przez Sprzedawcę:
  1. Zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. Zakładania i posiadania Konta na Stronie.
  3. Otrzymywania Newslettera.
  4. Korzystania z innych usług dostępnych na Stronie.
 5. Ogłoszenia, reklamy, promocje, cenniki i inne informacje o Produktach podane na Stronie, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Do dokonania zakupu na Stronie lub za pośrednictwem kanałów w social mediach nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. Dostęp do Internetu.
  2. Standardowy system operacyjny.
  3. Standardowa przeglądarka internetowa
  4. Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 7. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem, konieczne jest podanie danych osobowych.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przekazywanie takich treści w ramach formularzy udostępnianych przez Sprzedawcę.
 9. Wszystkie podane ceny za produkty i usługi są cenami brutto.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony oraz kanałów w social media Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną, polegające na umożliwieniu Kupującemu zawarcia Umowy Sprzedaży. Zawarcie umowy nie jest możliwe bez podania danych osobowych. Akceptacja przez Kupującego postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
 2. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta na Stronie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia.
 3. W przypadku podjęcia przez Kupującego decyzji o założeniu konta na Stronie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę polegającą na utrzymywaniu konta na Stronie. Na koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień na Stronie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Kupujący ma prawo do usunięcia konta na Stronie w każdym czasie. W takim przypadku Kupujący automatycznie traci dostęp do wykupionych materiałów bez możliwości udostępnienia mu ich ponownie.
 5. Zarówno Kupujący, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Strony, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych na Stronie bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245).
 6. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
 7. Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:
  1. naruszeniem przez Kupującego przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem ze Strony, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Strony, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu.
 8. Odpowiedzialność Kupującego, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

§4 Produkty cyfrowe

 1. Sprzedawca, oferuje na Stronie ebooki / wzory dokumentów/ spersonalizowane dokumenty/ webinary / szkolenia online / usługi prawne online, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Sprzedawca.
 2. Dostawa ebooków/ wzorów dokumentów nastąpi poprzez udostępnienie linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego na Koncie Użytkownika, które zostanie utworzone podczas składania zamówienia. Wszystkie ebooki/ wzory dokumentów będą dostępne w historii zakupów przez nieograniczony czas. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w terminie 24 godzin (w dni robocze) od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.
 3. Mając na uwadze, że ebook/ wzór dokumentu prawnego / webinar / szkolenie online są produktami cyfrowymi, nie przysługuje co do nich możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zawierając umowę sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zaznaczenia checkboxa: „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy, że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od umowy.” Checkbox jest obowiązkowy i nie ma możliwości zakupu produktu cyfrowego bez jego zaznaczenia ze względu na charakter produktu.
 5. Spersonalizowane dokumenty są dokumentami nieprefabrykowanymi, które są tworzone według specyfikacji Kupującego i które służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w związku z czym nie przysługuje co do nich możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz nie podlegają zwrotowi.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania drogą e-mailową zestawu pytań, by móc sporządzić spersonalizowaną dokumentację prawną działalności w terminie 30 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się do sporządzenia spersonalizowanej dokumentacji prawnej w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania odpowiedzi na wysłane pytania od Kupującego.
 7. Sprzedawca, oferuje na Stronie również usługi, które można wykonać drogą online.

§5 Szkolenia online

 1. Sprzedawca w swojej ofercie udostępnia szkolenia online.
 2. Szczegółowe opisy szkoleń, ich harmonogram oraz uzyskiwane po odbyciu szkolenia korzyści są opisane na Stronie.
 3. Kupujący otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej po dokonaniu płatności za szkolenie. Kupujący otrzymuje dostęp do szkolenia online przez kolejne 366 dni od momentu jego zakupu. Dostawa materiałów online nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w terminie 24 godzin (w dni robocze) od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.
 4. Mając na uwadze, że materiały szkoleniowego zakupione za pomocą Strony są produktami cyfrowymi, nie przysługuje co do nich możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zawierając umowę sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zaznaczenia checkboxa: „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy, że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od umowy.” Checkbox jest obowiązkowy i nie ma możliwości zakupu szkolenia bez jego zaznaczenia ze względu na charakter produktu.
 6. Kupujący może samodzielnie wygenerować Certyfikat zakupienia szkolenia przy użyciu Strony, po zalogowaniu się na swoim Koncie.
 7. Certyfikat jest w języku polskim i angielskim i można go wygenerować tylko raz.

§6 E-porady

 1. E-porady udzielane są telefonicznie lub e-mailowo w zależności od preferencji Kupującego.
 2. Kupujący musi wypełnić formularz kontaktowy, który znajduje się Stronie dokładnie opisując swój problem, podając przy tym jak najwięcej szczegółów. Jeśli posiada dokumenty, które dotyczą sprawy powinien dodać je jako załącznik.
 3. Po przeanalizowaniu sprawy oraz dokumentów Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z wyceną porady
 4. Po otrzymaniu informacji zwrotnej drogą e-mailową czy podana kwota za poradę została zaakceptowana, zostanie wysłana na e-mail Kupującego faktura wraz z numerem rachunku bankowego, którą Kupujący będzie zobligowany zapłacić w wyznaczonym terminie.
 5. Po zaksięgowaniu wpłaty w ciągu 7 dni prześlemy drogą e-mailową wyczerpującą poradę prawną bądź skontaktujemy się telefonicznie w zależności od tego jaką formę preferowanego kontaktu Kupujący zaznaczył w formularzu, by udzielić wszystkich niezbędnych informacji.
 6. Kupujący jest zobowiązany do zaznaczenia odpowiedniego checkboxa, którym poinformuje jaki rodzaj odpowiedzi preferuje (telefoniczny/e-mailowy).
 7. Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca wykonał usługę za zgodą Konsumenta
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść udzielonej przez Prawnika porady prawnej.

§7 Udostępnienie autorskich praw majątkowych

 1. Przygotowane przez Sprzedawcę Produkty stanowią utwór (dalej jako „Utwory”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić Kupującemu autorskie prawa majątkowe do Utworów w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu, a Kupujący zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnione materiały szkoleniowe) wyłącznie do celów własnych i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy lub innego właściciela praw autorskich.
 3. Każdorazowe wykorzystanie Produktów do celu innego niż określony w pkt 2, powoduje konieczność uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych Produktów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych Produktów.
 5. W przypadku naruszenia postanowień §6 Regulaminu, Sprzedawca może dochodzić od Kupującego odszkodowania za poniesione straty materialne i niematerialne, wynikłe z tego naruszenia.

§8 Reklamacje

 1. Kupujący zawsze ma prawo złożyć reklamację. Pozytywne bądź negatywne rozpatrzenie reklamacji będzie uzależnione od zindywidualizowanego przypadku.
 2. Kupujący musi udowodnić zakupienie Produktu np. poprzez okazanie faktury, potwierdzenia płatności kartą.
 3. W razie stwierdzenia wady należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o okolicznościach powstania wady.
 4. W przypadku chęci złożenia reklamacji, zalecane jest sporządzenie pisemnego protokołu, który powinien zawierać datę, opis przyczyny reklamacji, żądanie Kupującego oraz jego dane kontaktowe.
 5. Kupującemu przysługuje prawo do naprawy, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy i zwrotu całości kwoty.
 6. Sprzedawca maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia reklamacji poinformuje Kupującego o sposobnie rozpatrzenia reklamacji wraz z uzasadnieniem, na podane w tym celu dane kontaktowe Kupującego.

§ 9 Zawarcie i realizacja umowy

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę na Stronie online oraz od poniedziałku do piątku od 9:00-17:00.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: dodać do koszyka wybrane przez siebie Usługi, używając przycisku „Dodaj do koszyka”; Kliknąć w ikonkę koszyka, a następnie użyć przycisku „Przejdź do kasy”. Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybrać sposób płatności. Złożyć zamówienie, używając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty. Dostępne są następujące formy płatności:
  1. Szybka płatność on-line, za pośrednictwem współpracujących ze Sprzedawcą dostawców płatności on-line (W przypadku wyboru formy szybkiej płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia, gdyż Kupujący zostanie automatycznie przekierowany na stronę płatności.).
  2. Przelew bankowy na określony rachunek Sprzedawcy (W przypadku wyboru przelewu bankowego, płatność uznawana jest za dokonaną z chwilą jego zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia, którego dotyczy płatność).
  3. BLIK.
  4. Płatność kartą.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w regulaminach udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z oznaczonej formy płatności wiąże się z akceptacją postanowień przedmiotowych regulaminów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 5. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem w formie elektronicznej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży lub o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług), zgodnie z opisem Usługi dostępnej na Stronie oraz na social media Sprzedawcy oraz postanowieniami Regulaminu.
 6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w punkcie poprzedzającym.
 7. Pełny dostęp do zakupionych Usług w ramach Strony, aktywowany jest po dokonaniu przez Kupującego płatności (zawarciu Umowy).
 8. Zamówienia złożone w dni robocze od poniedziałku do piątku, jak również w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 90), będą przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego.
 9. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w przypadku udostępnienia takiej możliwości przez Sprzedawcę.
 10. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest przedsiębiorstwo, należy podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury.

§ 10 Prawa i obowiązku Kupującego

 1. Kupującemu przysługuje prawo do:
  1. Dostępu do materiałów udostępnianych Kupującemu indywidualnie, w ramach wybranej Usługi, na podstawie zawartej za pośrednictwem Strony umowy. W przypadku zamknięcia strony, Kupujący zostanie o tym poinformowany najpóźniej na tydzień przed planowanym zamknięciem, w celu umożliwienia mu zapisania materiałów na prywatnym nośniku pamięci.
  2. Poszanowania godności, a także uprzejmego traktowania przez Pracowników Strony.
  3. Zachowania w tajemnicy przez Pracowników Strony danych Kupującego dotyczących zwłaszcza przedsiębiorstwa, wykonywanych usług oraz ich przebiegu.
  4. Świadczenia usług przez wykwalifikowany personel, o odpowiedniej wiedzy merytorycznej i praktycznej, zgodnie z wymaganiami wiedzy z danej dziedziny.
  5. Dostępu do materiałów dydaktycznych przez 366 dni od momentu zakupu, udostępnianych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym, w ramach zawartej Umowy.
  6. Otrzymania certyfikatu zakupienia szkolenia.
  7. Uczestnictwa w promocjach i konkursach.
  8. Przeglądania ofert pracy udostępnianych za pomocą Strony, social media.
  9. Do korzystania z kodów rabatowych, które otrzyma od Sprzedawcy.
  10. Skorzystania z voucherów
 2. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Kupujący zobowiązuje się do bezpośredniego kierowania wszelkich uwag do Sprzedawcy i powstrzymania się od zamieszczania opinii i komentarzy dotyczących Sprzedawcy i godzących w jego dobre imię na ogólnodostępnych forach, profilach, mediach społecznościowych.

§ 11 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład poprzez wysłanie pisma pocztą, telefonicznie, poprzez wiadomość sms lub w formie elektronicznej.
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na Stronie, na Instagramie/ Facebooku/ lub siedzibie Sprzedawcy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został prawidłowo poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie
 7. Zwrot płatności za towar, następuje po odesłaniu przesyłki i sprawdzeniu jej przez Sprzedającego.
 8. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres siedziby, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru na Stronie lub podczas składania zamówienia.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 13. Uczestnikowi szkolenia będącemu Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, nie przysługuje odstąpienie od umowy zawartej na odległość, gdyż Uczestnik zawiera umowę szkoleniową w związku z wykonywaną przez siebie działalnością.
 14. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienia § 10 i §11 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 12 Uprawnienia i odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w Regulaminie na rzecz Kupującego, a w przypadku sprzedaży produktu dostarczenia Kupującemu produktu wolnego od wad.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania dostępu do Strony oraz social media w celu prowadzenia prac konserwacyjnych. Sprzedawca nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Kupującego, włącznie z usunięciem Konta oraz z jego social mediów, włącznie z usunięciem z grona Obserwujących, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Kupującego lub Obserwującego lub próby działania na szkodę Sprzedawcy, w szczególności, gdy ten:
  1. Wykorzystuje Konto Kupującego lub swoje Konto w social media w sposób niezgodny z Regulaminem.
  2. Używa lub usiłuje używać Strony lub kont Sprzedawcy w social media w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
  3. narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Strony w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Sprzedawcy.
 4. W takim wypadku Sprzedawca jest uprawniony do wezwania Kupującego oraz Obserwującego do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Kupującego lub Obserwującego w terminie 3 dni, Sprzedawca ma prawo zablokować Obserwującego lub usunąć Konto Kupującego ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Na skutek usunięcia Konta Kupującego ze Strony przez Sprzedawcę lub zablokowania Obserwującego przez Sprzedawcę, Kupujący traci dostęp wszystkich zasobów dostępnych na jego Koncie, a Obserwujący traci dostęp do usług Sprzedawcy, bez możliwości ubiegania się o cofnięcie blokady oraz bez możliwości ubiegania się o zwrot środków.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert pracy udostępnianych w ramach social mediów Sprzedawcy, jak również nie gwarantuje procesu rekrutacyjnego związanego z udostępnianymi ofertami.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za utrudnienia, niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej, czynnikami losowymi (w tym czynnikami zależnymi od Kupującego, osób trzecich lub siły wyższej).

§ 13 Zmiany oferty, promocje i vouchery

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych Usług i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych; będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony
 3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.
 4. Promocje Sprzedawcy nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Kupujący decyduje, z której promocji chce skorzystać.
 5. Sprzedawca ma w swojej ofercie również vouchery.
 6. Sprzedawca sugeruje wykorzystać kwotę dostępną na voucherze do roku czasu od jego nabycia, gdyż oferta Sprzedawcyulega okresowej aktualizacji i zmianie.
 7. Zwrotu kwoty dostępnej na voucherze może zażądać osoba, która jest w jego władaniu.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub zniszczenie vouchera.
 9. Posiadaczowi vouchera przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został voucher.
 10. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość vouchera posiadacz jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
 11. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji vouchera w przypadku jego uszkodzenia, które to uniemożliwia jego odczytanie lub w przypadku braku uprzedniej rezerwacji.

§ 14 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub numer telefonu. 4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności oraz Polityce ochrony danych osobowych.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą zrealizowania zawartej Umowy.
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego i Konsumenta, nie może być również w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu. Pozostałe postanowienia regulaminu obowiązują w dalszym ciągu, w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku istotnych zmian użytkownicy zostaną powiadomieni o nich za pomocą social media.
 4. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest wyłączona.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na Stronie, na social media Sprzedawcy oraz w jego siedzibie.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.
 7. Umowy zawarte przed dniem publikacji Regulaminu lub jego zmian pozostają w mocy.
 8. Kwestie sporne Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. Konsument ma możliwość m.in:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 9. Z innymi, szczegółowymi informacjami na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może zapoznać się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 10. Konsument ma prawo do skorzystania z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 11. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.
 12. Data aktualizacji regulaminu: 04.05.2022r