Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

04.05.2022

www.katarzynarudlicka.com

 1. Katarzyna Rudlicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Katarzyna Rudlicka”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9542816412 REGON: 386428701, adres korespondencyjny: ul. Gen.W.Sikorskiego 45/121, 40-282 Katowice, e-mail: biuro@katarzynarudlicka.com, zwana dalej Administratorem, jest administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego działającego pod adresem www.katarzynarudlicka.com, zwanego dalej Serwisem internetowym.
 2. . Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne, w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych oraz procedury, a także przeszkolił swoich pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków przetwarzają Państwa dane osobowe, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych mając na względzie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą, oraz inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. W Serwisie internetowym zbierane są następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy Serwisu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia, formularza kontaktowego, poczty tradycyjnej lub poprzez kontakt telefoniczny w celu:
   1. umożliwienia Państwu skorzystania z oferty Serwisu internetowego poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia,
   2. w celu dobrowolnej rejestracji, tj. założenia przez Państwa Konta w Serwisie internetowym – w takiej sytuacji podane przez Państwa dane są przechowywane, aby ułatwić Państwu w przyszłości korzystanie z Serwisu internetowego do momentu wyrejestrowania (usunięcia Konta),
   3. wysłania potwierdzenia o złożeniu zamówienia,
   4. umożliwienia kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z realizacją zamówienia,
   5. udzielenia odpowiedzi na pytania związane z ofertą Serwisu internetowego,
   6. w razie wyrażenia przez Państwa zgody – w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera za pośrednictwem adresu e-mail, poprzez którego będą Państwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych związanych z Serwisem internetowym, przy czym wyrażenie zgody na taką subskrypcję jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać,
  2. numer NIP, adres zamieszkania/siedziby/zakładu głównego – dane te pobierane od przedsiębiorców oraz osób fizycznych, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP, w celu wystawienia faktury, przy czym w przypadku osób fizycznych będących konsumentami wystarczający jest adres zamieszkania,
  3. adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych, wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  4. ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników Serwisu internetowego (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów) za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, poczty tradycyjnej lub poprzez kontakt telefoniczny.
 4. Serwis internetowy wykorzystuje technologię plików cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na korzystanie z takich funkcjonalności, wówczas prosimy o wyłączenie obsługi plików cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej
 5. Źródłem przetwarzanych przez Administratora danych osobowych są Państwo, tj. osoby, których dane dotyczą
 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy sprzedaży lub o świadczenie usług, której są Państwo stroną, lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem takiej umowy z Administratorem, lub
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności obowiązków wynikających z przepisów dotyczących kwestii rachunkowych, podatkowych oraz archiwalnych, lub
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeżeli zostały one wszczęte w tym okresie, co dotyczy w szczególności Państwa ewentualnych roszczeń związanych ze złożonym zamówieniem lub z działalnością gospodarczą Administratora, albo gdy powyższe podstawy nie mają zastosowania
  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i każdy użytkownik Serwisu internetowego decyduje czy i w jakim zakresie zamierza skorzystać z oferty i usług Administratora oraz przekazywać swoje dane osobowe, z uwzględnieniem zasad wynikających z treści niniejszej Polityki prywatności. Nie mniej jednak podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 powyżej, jak równieżstanowi warunek zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub o świadczenie usług oraz jej realizacji, a zatem brak ich podania skutkuje niemożnością zawarcia takiej umowy.
 8. Zgodnie z zasadą minimalizacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. c RODO, Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 3 powyżej.
 9. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Dane osobowe bez Państwa zgody mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne umocowanie w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności organom administracji, organom podatkowym, organom ścigania i innym uprawnionym podmiotom
 10. Państwa dane osobowe mogą być przez Administratora powierzane do przetwarzania:
  1. firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator,
  2. firmom świadczącym na rzecz Administratora inne usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności Administratora, zwanym dalej łącznie Podmiotami przetwarzającymi.

  W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotami przetwarzającymi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, aPodmioty przetwarzające przetwarzają powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych wumowie powierzenia.

 11. W związku z występowaniem w ramach Serwisu internetowego przycisków oraz łączników do kont Administratora w social media, w zakresie danych dotyczących w szczególności IP lub identyfikatora przeglądarki internetowej, w przypadku korzystania przez Administratora z produktów:
  1. Facebook (np. Facebook, Messenger, Instagram) – powyższe dane są przetwarzane na zasadach współadministracji z Facebook Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,
  2. Google (np. YouTube, Mapy) – powyższe dane są przetwarzane na zasadach współadministracji z Google Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Barrow St, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (Google Building Gordon House).

  Jeżeli w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, miałoby miejsce przekazywanie danych osobowych do państw trzecich,odbywa się to na zasadach określonych w pkt 12 poniżej.

 12. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby takie przekazywanie miało miejsce, wówczaszostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO
 13. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych w pkt 3 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, w przypadku, gdy taki obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa (np. w zakresie przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej) lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt 6 lit. c powyżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte), a także, gdy usługa, którą świadczy Administrator, ma charakter ciągły.
 14. Jako osoby, których dane dotyczą, mają Państwo prawo do:
  1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 12 RODO,
  2. dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO
  4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) zgodnie z art. 17 RODO
  5. ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
  6. przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO
  8. niepodlegania profilowaniu zgodnie z art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO, z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO
 15. W przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt 6 lit. d powyżej, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 16. Poza uprawnieniami, o których mowa w dwóch punktach poprzedzających, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, tel. +48 606 950 000), o którym mowa w art. 77 RODO, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 17. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
 18. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz z realizacją uprawnień, o których mowa w pkt 14-15 powyżej, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: biuro@katarzynarudlicka.com lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Gen.W.Sikorakiego 45/121, 40-282 Katowice.
 19. Zgłoszenie powinno zawierać: dane osoby lub osób, ono dotyczy, zdarzenie będące powodem Zgłoszenia, a także – w miarę możliwości – treść żądania, podstawę prawną żądania oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 20. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia przypadków określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są – jeżeli ma to zastosowanie – osoby, których dane dotyczą (tj. Państwo), oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 21. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
 22. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi Administrator pozostaje w stosunkach prawnych i wobec których również jest Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności do klientów, kontrahentów, subskrybentów newslettera oraz uczestników organizowanych przez Administratora konkursów, programów lojalnościowych czy programów partnerskich.
 23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

I. DEFINICJE:

 1. Administrator – Katarzyna Rudlicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Katarzyna Rudlicka”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9542816412 REGON: 386428701, adres korespondencyjny: ul. Gen.W.Sikorskiego 45/121, 40-282 Katowice, e-mail: biuro@katarzynarudlicka.com
 2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora, które zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer
 3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach:
  1. właściwej optymalizacji działania strony internetowej,
  2. utrzymania sesji Użytkownika na stronie internetowej, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać swojego loginu i hasła
  3. reklamowych,
  4. statystycznych.
 3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany według preferencji Użytkownika.
 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne:
   – to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki,
   – zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia,
   – mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
  2. Cookies trwałe (stałe):
   – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania,
   – zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia,
   – mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies, w tym w szczególności niezbędnych dla procesów uwierzytelniania oraz bezpieczeństwa przy korzystaniu ze strony internetowej.
 2. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora
 3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. W celu zarządzania plikami Cookies Użytkownik powinien wybrać z poniższej listy swoją przeglądarkę internetową, a po skorzystaniuz właściwego linka postępować zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami:
  1. Edge
  2. Internet Explorer
  3. Chrome
  4. Safari
  5. Firefox
  6. Opera
  7. Android
  8. Safari (iOS)
  9. Windows Phone